Giải phương trình sau: $$81\sqrt 3 x - 81 = 4\sqrt 3 {(4{x^3} + \sqrt 3 )^3}$$