Giải phương trình $$x(\sqrt {{x^3} + x} + \sqrt {4x - {x^3}} ) = 3\sqrt[4]{{6{x^4} - 18{x^2} + 27}}$$