tìm nghiện nguyên dương của phương trình

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{p}$

$p$ là 1 số cho trước