Cho ba số thực dương a, b, c thỏa a.b.c=1. Chứng minh \frac{a}{a^2+5}+\frac{b}{b^2+5}+\frac{c}{c^2+5}\le q \frac{1}{2}