Cho tam giác ABC nội tiếp (O), M là trung điểm AB và H là trực tâm; MH cắt (O) tại R(R nằm trên mặt phẳng có bờ là BC không chứa điểm A). CMR: góc MRC=90