Cho tam giác nhọn ABC . tìm max của biểu thức P=cosA√(cosBcosC)