Tìm số nghiệm nguyên dương (x;y) của phương trình x^2 + y^2 =100*110^2n ( n nguyên dương ). CMR số nghiệm này không thể là số chính phương