cho a,b,c>0 sao cho a+b+c=1
tìm gtnn của biểu thức P=$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}+\frac {1}{a^2+b^2+c^2}$