Bài 1: Giải phương trình : $x^{3}-\sqrt[3]{x+2.lnx}-\frac{2}{3}.ln(x+2lnx)=0$

Bài 2: Giả sử m,n là 2 số nguyên dương thỏa mãn $\frac{n}{d}$ là số lẻ với d=(m,n).Xác định $\left ( a^{m}+1,a^{n} -1\right )$ với a là số nguyên dương lớn hơn 1.

Bài 3:Cho tam giác ABC,D là trung điểm của cạnh BC,E và F lần lượt là hình chiếu của D trên AB và AC.Gọi T là giao điểm của các tiếp tuyến tại E,F của đường tròn đường kính AD.CMR TB=TC.

Bài 4: Cho x,y,z là các số thực không âm thỏa mãn:$x^{2}+y^{2}+z^{2}=1$.Tìm max và min của biểu thức $P=\frac{x}{1+yz}+\frac{y}{1+xz}+\frac{z}{1+xy}$

Bài 5:Tìm tất cả các hàm f :R ->R liên tục thỏa mãn :$f(xy+y+x)=f(xy)+f(x)+f(y)$