giải hệ pt trên tập số thực
{ 1/x +1/y + 1/z = 1/xyz ; x+ y+z =xyz+ [8(x+y+z)^3]/27


mình giải được khi x,y,z>0 rồi , nhưng lại bí khi giải các trường hợp khác, mong có ai cho ý kiến