Xin giới thiệu với diễn đàm kỷ yếu hội thảo toán học Tây Bắc, diễn ra tại Đại học Tân Trào từ 20-21.05.2018:
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]