Bài toán: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

$\begin{array}\ f(x) =\sqrt{15-12\cos x}+\sqrt{4-2\sqrt 3\sin x}+\sqrt{7-4\sqrt 3\sin x}+\sqrt{10-4\sqrt 3\sin x-6\cos x}\end{array}$