có n người ngồi xung quanh một bàn tròn. Hai người ngồi cạnh hhau thì không bắt tay nhau. Hai người không ngồi cạnh nhau thì bắt tay nhau đúng một lần. Tổng số lần bắt tay là 35. Giá trị của n là:
A.12
B.6
C.8
D.10