Mình thấy có một bài toán nhưng không hiểu nó là toán gì? và kết quả của bài toán mình không hiểu. Mọi người có thể giải thích giúp mình không? Chân thành cảm ơn trước.[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]