Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix}y+xy^{2}+6x^{2}=0 & & \\ 1+x^{3}y^{3}=19x^{3} & & \end{matrix}\right.$