Tìm nghiệm dương của hệ phương trình sau
$$\begin{cases} x+y+\sqrt{2x^2+2xy+3y^2}=4\\x^2y=32\left( \sqrt{\frac{5}{3}}-1 \right)^3\end{cases}$$

Michael Rozenberg