Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
$$|x-y|+\sqrt{(x+2)^2+(y-4)^2}$$