Giải hệ phương trình

\[\begin{cases}2yx + z^2 - 2 = w(y + z - 3yz)\\x^2 + 2yz - 2 = w(x + z - 3xz)\\y^2 + 2xz - 2 = w(y + x - 3xy)\\xy + yz + zx - 3xyz = 0\end{cases}\]