Tiêu đề :
Code:
Tìm $GTNN$ của $P: =a+b+c $ biết $a+2b+3c=abc$ và $a,b,c>0$
Hiện: Tìm $GTNN$ của $P: =a+b+c $ biết $a+2b+3c=abc$ và $a,b,c>0$

Code:
Bài viết: Cho các số thực dương $a,b,c$ thỏa mãn $a+2b+3c=abc$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$$P: =a+b+c $$
Hiện: Cho các số thực dương $a,b,c$ thỏa mãn $a+2b+3c=abc$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$$P: =a+b+c $$