Đề bài: Một đoàn học sinh đi từ A qua B đến địa điểm C để cắm trại. Sau khi đi đoạn AB hết 2h30ph, họ tăng vận tốc thêm 1km/h để đến C đúng qui định. Tính quãng đường AC biết rằng đoạn AB dài hơn đoạn AC là 0,5km và đi đoạn đường BC hết 2h.