Cho tam giác $ABC$, tâm nội tiếp $I$. Đường phân giác $AD$. $P,Q\in AD$ sao cho $\widehat{PBA}=\widehat{QBC}$.
CMR:
$\frac{IQ}{IP}.BC.\overrightarrow{PA}+CA.\overrigh tarrow{QB}+AB.\overrightarrow{QC}=0$
--------------------------------------------------------------------