Hãy chứng minh: $cos\frac{A}{2}=\pm \sqrt{\frac{1+cos(A)}{2}}$