ác định số hạng tổng quát của dãy :\begin{cases}U_1=3 \\ U_{n+1}=\frac{U_n-6}{U_n-2} \end{cases}