Cho $a,b,c$ là 3 số thực bất kì thỏa mãn : $a+b+c\geq \frac{1}{4}$.Tìm GTNN biểu thức :
$$P=\sqrt{a+\left ( b+c \right )^{2}}+\sqrt{b+\left ( c+a \right )^{2}}+\sqrt{c+\left (a+ b \right )^{2}}$$