Cho $a,b,c$ là 3 số thực dương.Chứng minh :
$\left ( a+b+c \right )\left ( \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \right )\geq 5+\frac{4\left ( a^{2}+b^{2}+c^{2} \right )}{ab+bc+ca}$