Chứng minh rằng với 0<x<1 và n nguyên dương thì ta có:

$x^{2n}\left ( 1-x \right )<\frac{1}{2ne}$