Giả sử phương trình sau có nghiệm
$sin^{2}x+kcos^{2}x=\frac{1}{sin^{2}x}+\frac{1}{co s^{2}x}-2$
Hãy tìm những giá trị có thể có của $k$