Lăng trụ $ABC.A'B'C'$,$\Delta ABC$ vuông cân tại $A$,$BC=a\sqrt{2}, AA'=2a$. A' cách đều 3 đỉnh A,B,C. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AA' và AC.Tính khoảng cách từ C' đến mặt phẳng BMN