từ các chữ số 0,1,2,..,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số và luôn có mặt chữ số 2