Giải hệ phương trình

\[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{{{\left( {z - \sqrt {1 + x} - \sqrt {1 - x} } \right)}^2} + {{\left( {{z^2} + 2yz - 4} \right)}^2} = 0}\\
{t + 2\sqrt {y + z + \sqrt[4]{{8\left( {2 + {y^2}} \right)}}} = 2 + \left( {y + 1} \right)z + \sqrt {2\left( {{y^3} + y} \right)} }\\
{\sqrt {{y^3} + y} + \sqrt[4]{{1 + x}}\sqrt {2 + x} + \sqrt[4]{{1 - x}}\sqrt {2 - x} + t = 2\sqrt 2 }
\end{array}} \right.\]