Từ tập X={2,3,4,5,6,7,8}, người ta lập các chữ số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau rồi sắp xếp các số lập được thành một dãy tăng. Sau đó xóa đi các số chia hết cho 15. Hỏi trong dãy còn lại số ở vị trí thứ 2420 là số nào?