Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \sqrt {{x^2} - 2mx + 2{m^2}} + \frac{1}{2}\left| x \right|$ (m là số thực)