Thầy ơi!!!giúp em bài tính tổng S = $1+\frac{cosa}{cosa}+\frac{cos2a}{cos^2a}+\frac{co s3a}{cos^3a}+...+\frac{cosna}{cos^na},n\in N$