Bài 1: Cho a,b,c>0;a+b+c=1. Chứng minh rằng: \frac{a}{a+1}+\frac{b}{b+1}+\frac{c}{c+1}\leq \frac{3}{4}
Bài 2: Cho x,y>0; x^{2}+y^{2}\leq x+y. Chứng minh x+3y\leq 2+\sqrt{5}
M.n giúp em với, cần gấp lắm ạ, sáng mai là phải nộp bài rồi