Giải phương trình :
$(x-1)\sqrt{x-\frac{1}{x}}=4\sqrt[3]{x}$

PS: