Kính nhờ Thầy Cô giải giúp e câu này (Đề Lương Thế Vinh Đồng Nai). Thanks
Trên trục x'Ox, có vật A chuyển động với phương trình $x(t)=\frac{-3}{2}t^{3}+7t^{2}-4$ và vật B bắt đầu chuyển động tại gốc tọa độ và cùng lúc với A nhưng chuyển động đều với vận tốc v. Tìm điều kiện v để trong suốt quá trình chuyển động B qua A đúng 3 lần.