Trong chƣơng trình môn Toán Trung học phổ thông, nội dung kiến thức của chƣơng quan hệ vuông trong sách giáo khoa hình học lớp 11 tƣơng đối khó dạy và khó học. Để học tốt nội dung này học sinh cần đến rất nhiều kiến thức hình học ở lớp dƣới và nội dung kiến thức này thƣờng gặp trong các kỳ thi tốt nghiệp, đại học –cao đẳng qua các dạng bài toán tính khoảng cách, tính góc và chứng minh vuông góc. Qua thực tế giảng dạy tác giả thấy học sinh thƣờng bỏ 2qua phần này vì các em nghĩ nó quá khó và tâm lí “ngại” học hình học không gian. Từ những kinh nghiệm qua nhiều năm giảng dạy, theo tác giả, kiến thức về hình học không gian không hề quá phức tạp mà do các em chƣa có kỹ năng học và giải toán. Từ đó tác giảđã tổng kết, sắp xếp một cách hệ thống các biện pháp rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về quan hệ vuông góc trong chƣơng trình hình học 11 THPT ban cơ bản.
Đọc tài liệu tham khảo:
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]