Cho a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=1.Tìm Min,Max:
P=$\sqrt{\frac{1-a}{1+a}}+\sqrt{\frac{1-b}{1+b}}+\sqrt{\frac{1-c}{1+c}}$