Giải hệ phương trình
\[\left\{\begin{matrix}
9y+3x^{2}y-2\sqrt{2y}+4y^{3}=3+6xy\sqrt{y}-x^{4}+3xy(1-\frac{4}{3}xy)+2y^{2} & \\
y^{4}-2x^{2}+6xy+2(y^{2}\sqrt{2xy}-3\sqrt{y})=3-\frac{9}{4}x^{2}y^{2}-3xy^{3}-2xy\sqrt{2xy}&
\end{matrix}\quad x,y\in\mathbb R\right.\]