Cho hai đường tròn tâm O,bán kính R và đường tròn tâm O', bán kính R' (R>R') cắt nhau tại hai điểm A và B. Vẽ tiếp tuyến chung MN của hai đường tròn ( M thuộc (O); N thuộc (O') ). Đường thẳng AB cắt MN tại I (B nằm giữa A và I).CMR:
1) góc BMN= góc MAB
2) IN^2= IA.IB
3) Đường thẳng MA cắt đường thẳng NB tại Q; đường thẳng NA cắt đường thẳng MB tại P. CMR: MN song song với QP.
P/S: Làm đi nhé bài này hay lắm