Cho số phức z có môdun =4,số phức w=(3+4i)z+i co tập hợp các điểm biểu diễn là 1 đường tròn .Tính bán kính R của đường tròn đó.