Đề thi thử và đáp án môn sinh học 2017 THPT Quốc gia
Đây là đề thi thử và đáp án môn sinh học 2017 kỳ thi THPT quốc gia - THPT Phan Chu Trinh, tỉnh Phú Yên tổ chức lần 1, có đáp án và file tải về
Câu 1: Trong tế bào các loại axit nuclêic nào sau đây có kích thước lớn nhất.
A. ADN. B. mARN. C. tARN. D. rARN.
Câu 2: Ở tế bào nhân thực quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất.
A. Phiên mã tổng hợp tARN. B. Nhân đôi ADN.
C. Dịch mã. D. Phiên mã tổng hợp mARN .
Xem chi tiết tại: Đề thi thử và [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] trường THPT Phan Chu Trinh

Câu 3: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp về cả hai cặp gen đang xét.
A. AABb. B. AaBB. C. Aabb. D. AAbb.
Câu 4: Trong các nhóm sinh vật sau đây của một mắc xích thức ăn, nhóm nào cho sinh khối lớn nhất?
A. Sinh vật sản xuất. B. Vật dữ đầu bảng.
C. Động vật ăn cỏ. D. Động vật ăn thịt sơ cấp
Câu 5: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,64AA : 0,04Aa: 0,32aa. B. 0,32AA : 0,64Aa: 0,04aa.
C. 0,64AA : 0,32Aa: 0,04aa. D. 0,04AA : 0,64Aa: 0,32aa.
Đề thi thử bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi bao gồm cả lý thuyết và bài tập
Thời gian làm bài là 50 phút. Nội dung đề thi đều nằm trong chương trình môn sinh học lớp 12. Các thí sinh cần nắm vững kiến thức để có kết quả tốt nhất.
Tham khảo thêm: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] trắc nghiệm của bộ Giáo Dục Đào Tạo