Bài Toán: Bắn phá proton vào hạt $Li^{3}$. Phản ứng sinh ra 2 hạt X giống nhau, cùng tốc độ. Tốc độ proton bằng 4 lần tốc độ X. Coi m các hạt bằng số khối. Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X?