Mọi người kiểm tra tính đúng sai giúp mình với:
Cho tam giác $ABC$ có $a\geq b\geq c$. Chứng minh rằng:
$\frac{abc}{ABC}\geq \left ( \frac{2p}{\Pi } \right )^{3}$
Với $A,B,C$ là số đo 3 góc tính bằng radian