Phân ban: GIẢI TÍCH

Câu 1. Cho hàm số : $y=x+m+\frac{1}{x+1}$
Tìm trên đồ thị các điểm có hoành độ >-1 sao cho tiếp tuyến tại điểm đó tạo với hai đường tiệm cận một tam giác ó chu vi nhỏ nhất.

Câu 2. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
$x^{2}+y^{2}+z^{2}=(11^{7^{2007}}+2)y^{2}z^{2}$

Câu 3. Giải phương trình:
$\frac{x^{4}+2x\sqrt{x^{2}-1}+x-1}{\sqrt[3]{2x^{2}-2x-1}}=\sqrt{2x^{2}+2x+1}+2x\sqrt[3]{2x^{2}-2x-1}$

Câu 4. Tìm hàm số f(x) $R\rightarrow R$ thỏa mãn:
$f(x+6)+2\sqrt{3}f(x+3)+4f(x)=0$ $\forall x\epsilon R$

Câu 5. Tìm dãy số $x_{n}$ thỏa mãn :
$x_{n+1}-(n+1)x_{n}=2^{n}(n-1)$ $\forall n=1,2,...$


BIÊN SOẠN:Thanh phong (ĐINH TIẾN DŨNG -K39D-ĐHSPHN2)