Cho n là số nguyên dương. tìm dư của phép chia số $1^{2007}+2^{2007}+...+n^{2007}$ cho $n+2$