Cho đường tròn cố định tâm O, bán kính R = 1 cm. Tam giác ABC thay đổi nhưng luôn ngoại tiếp (O; 1 cm). Một đường thẳng đi qua tâm O cắt các đoạn AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN.