Giải Hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix} x+y+z+t=12 & & & & \\ x^{2}+y^{2}+z^{2}+t^{2}=50 & & & & \\ x^{3}+y^{3}+z^{3}+t^{3}=252 & & & & \\ x^{2}t^{2}+y^{2}z^{2}=2xyzt & & & & \end{matrix}\right.$