tìm giá trị của a để nghiệm của phương trình sau đạt giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất x^4+2x?^2+2ax+(a+1)^2=0