giải phương trình nghiệm nguyên dương x^3+y^6+27^2=1996^2